Αντίκτυπος

Η έκθεση του European Data Portal "Open Data Impact Study" του 2020 για την οικονομική αξία των ανοιχτών δεδομένων ερευνά την αξία, που δημιουργείται από τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη. Το μέγεθος της αγοράς ανοιχτών δεδομένων εκτιμάται σε 184 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται ότι θα φτάσει μεταξύ 199,51 και 334,21 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Ένα από ευρήματα της έκθεσης είναι "Η δημιουργία αξίας από τα ανοιχτά δεδομένα αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρόκλησης του μετασχηματισμού δεξιοτήτων και διαδικασιών: μια χρονοβόρα διαδικασία της οποίας η αλλαγή και ο αντίκτυπος δεν είναι πάντα εύκολο να παρατηρηθούν και να μετρηθούν" [1].

Με τον όρο "Αντίκτυπος των Ανοικτών Δεδομένων", εννοούμε όλες εκείνες τις αλλαγές, βελτιώσεις, ευκαιρίες, άμεσες και έμμεσες, οι οποίες επέρχονται μέσω της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων. Ο αντίκτυπος της χρήσης των ανοιχτών δεδομένων αφορά σε τέσσερις τομείς επιπτώσεων:

  • Οικονομικός αντίκτυπος.
  • Κυβερνητικός αντίκτυπος.
  • Κοινωνικός αντίκτυπος.
  • Περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Σε περίπτωση χρήσης Ανοιχτών Δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής / ιστοσελίδας / υπηρεσίας, θα ήταν σημαντικό να μας το κοινοποιήσετε αποστέλλοντας πληροφορίες για το παραδειγμά σας μέσω της φόρμας Υποβολή Εφαρμογής.

[1] Πηγή: https://data.europa.eu/en/publications/open-data-impact