Κατάλογος Ανοιχτών Δεδομένων

Το 2014 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) μέσα από την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα HOMER (Strategic MED-2S-MED11-35) είχε την ευκαιρία να πρωτοπορήσει, αποτελώντας την πρώτη Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας που άνοιξε τα δεδομένα της.

Η υλοποίηση του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης γίνεται από όλες τις Υπηρεσίες της υπό την εποπτεία της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Ετικέτες

58

Σύνολα Δεδομένων

213

Πόροι και Δεδομένα

606

Μορφότυποι Πόρων

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_4.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chat_4.csv"},"fields":[{"name":"Mορφότυποι","value":"Mορφότυποι","selected":false},{"name":"Αριθμός Πόρων","value":"Αριθμός Πόρων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Mορφότυποι","value":"Mορφότυποι","selected":true},{"name":"Αριθμός Πόρων","value":"Αριθμός Πόρων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Αριθμός Πόρων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Mορφότυποι","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"discreteBarChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"showValues":true,"staggerLabels":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Mορφότυποι","value":"Mορφότυποι","selected":false},{"name":"Αριθμός Πόρων","value":"Αριθμός Πόρων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Βέλτιστες Πρακτικές (Best Practices)

Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων προωθούν την ευρεία διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για ερευνητικούς, εμπορικούς και άλλους σκοπούς με ελάχιστους ή χωρίς νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς. Η επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Στις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις (European open data) για την Ελλάδα των ετών 2016, 2017 και 2018, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναφέρεται ως Best Practice για την καλή ποιότητα των δεδομένων και την ευρωστία υλοποίησης των πολιτικών για τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη.

Περισσότερα

Παροχή Δεδομένων μέσω API

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chart_0.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/chart_0.csv"},"fields":[{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":true},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Σύνολα Δεδομένων"],"yDataType":"Auto","xfield":"Είδος Υπηρεσίας","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Είδος Υπηρεσίας","value":"Είδος Υπηρεσίας","selected":false},{"name":"Σύνολα Δεδομένων","value":"Σύνολα Δεδομένων","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Best Practice 2018

Βέλτιστη Πρακτική 2018