Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Σύντομο Ιστόρικο

Οι Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Τα δεδομένα των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που προέρχονται από τη Γεωβάση  που τηρείται από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τα οποία είναι επικαιροποιημένα (up to date).

Σύνολο Δεδομένων:

Με τη χρήση των παραπάνω δεδομένων δημιουργήθηκε χάρτης που περιέχει και τα παρακάτω επίπεδα:

  • Αδειοδοτημένες Α.Π.Ε. Κρήτης
  • Περιοχές Natura
  • Όρια Δήμων

Επισημαίνεται ότι στο χάρτη δεν εμφανίζονται τα σημεία εκείνα, για τα οποία εκκρεμεί ο έλεγχός τους από την αδειοδοτούσα αρχή (Τμήμα Φυσικών Πόρων/ΔΤΕ/ΑΔΚ) προκειμένου να εκδοθεί η διοικητική πράξη έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας.

Χάρτης Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Εφαρμογή λήψης στοιχείων Α.Π.Ε.

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με το εργαλείο WebApp Builder της ESRI και παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Επιλογής αδειοδοτημένων Λατομείων και ΑΠΕ μέσω σημείου κ.τ.λ.
  • Αναζήτησης.
  • Εμφάνισης υπομνήματος επιπέδων.
  • Λίστα θεματικών επιπέδων χάρτη.
  • Επιλογής υποβάθρου.
  • Εμφάνισης πληροφοριών για την εφαρμογή.