Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : " Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ψ5ΩΟΡ1Θ-ΧΑΦ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΜΙΝΟΛΑΚΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ της Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ του Δήμου ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στον ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-06-2021 12:42:39    17-06-2021 12:42:39      2679/2018/17-6-2021
Ω1ΛΕΟΡ1Θ-ΜΙ8
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΑΛΑΔΕΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17-06-2021 12:40:01    17-06-2021 12:40:01      2666/2018/17-6-2021
ΨΩΦ7ΟΡ1Θ-ΨΙΤ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΥΡΓΟΥ της Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-06-2021 12:37:38    17-06-2021 12:37:38      2606/2018/17-6-2021
ΨΧΗΘΟΡ1Θ-02Σ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΒΑΡΔΙΑΡΗΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
17-06-2021 12:35:25    17-06-2021 12:35:25      2604/2018/16-6-2021
Ψ4ΟΡΟΡ1Θ-ΥΦΟ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΜΑΡΑΚΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ της Δ.Ε. ΤΕΜΕΝΟΥΣ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-06-2021 12:32:40    17-06-2021 12:32:40      2603/2018/17-6-2021
ΩΥΑΣΟΡ1Θ-ΧΑΧ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΔΑΦΝΩΝ της Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΠΛΟΥΣΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17-06-2021 12:30:20    17-06-2021 12:30:20      2602/2018/17-6-2021
ΩΝΓΙΟΡ1Θ-ΕΧΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17-06-2021 12:28:19    17-06-2021 12:28:19      2600/2018/17-6-2021
6ΜΦΨΟΡ1Θ-ΞΘ3
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ
17-06-2021 12:26:25    17-06-2021 12:26:25      2591/2018/17-6-2021
ΩΖΗ7ΟΡ1Θ-Ζ6Γ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΒΔΟΥ της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
17-06-2021 12:17:08    17-06-2021 12:17:08      2588/2018/17-6-2021
Ψ22ΓΟΡ1Θ-Π15
Την απόρριψη του αιτήματος της ΟΜΑΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου - ανόρυξη ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ αρδευτικής χρήσης, στη θέση ΚΑΖΑΝΙ ΛΑΚΚΟΣ της ΤΚ ΓΑΛΙΑΣ Δ.Ε. Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στη θέση με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ΄87) Χ=580476,80 Y=3883647,30 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω (24) έως (25) σχετικά του προοιμίου.
17-06-2021 11:39:12    17-06-2021 11:39:12      1412_2021