Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.(Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

η 6Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 27/11.5.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

 η 5Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ.26/11.5.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου   Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 η 4Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ.25/11.05.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)» Ν.Π.Ι.Δ., και στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”» Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 4765/2021.

 η 3Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 23/29.04.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 29/13-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 58, του ν. 4765/2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΥΠ9ΟΡ1Θ-ΟΑ1
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 317/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
17-06-2021 09:14:21    17-06-2021 09:14:21      5020
Ψ2Τ2ΟΡ1Θ-Ω6Κ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.60/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
16-06-2021 14:57:21    16-06-2021 14:57:21      5420
9ΛΔ5ΟΡ1Θ-ΕΨ0
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 484/2021 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου
16-06-2021 14:06:08    16-06-2021 14:06:08      4956
ΩΦ34ΟΡ1Θ-ΨΤΣ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 715/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
16-06-2021 12:55:34    16-06-2021 12:55:34      5421
Ψ5ΨΥΟΡ1Θ-9ΦΠ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 28/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΆΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16-06-2021 12:36:58    16-06-2021 12:36:58      5378
67ΥΨΟΡ1Θ-Α6Ψ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 53/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
15-06-2021 13:25:11    15-06-2021 13:25:11      5333
Ω1ΒΘΟΡ1Θ-ΧΣΧ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 54/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
15-06-2021 13:08:35    15-06-2021 13:08:35      5337
6Σ4ΧΟΡ1Θ-ΛΝ1
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 132/2021 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Γόρτυνας
15-06-2021 12:29:45    15-06-2021 12:29:45      4908
6ΒΤΝΟΡ1Θ-ΠΙΣ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 55/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου
15-06-2021 12:22:33    15-06-2021 12:22:33      4799
6Ω11ΟΡ1Θ-Ψ0Γ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 52/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
15-06-2021 08:28:28    15-06-2021 08:28:28      5335